Trang chủ / Dịch vụ người học / Lịch thi / Thi kết thúc học phần cho sinh viên trình độ Đại học chính quy khoá 13 đến khoá 16 lần 1, học kỳ I, năm học 2023-2024

Thi kết thúc học phần cho sinh viên trình độ Đại học chính quy khoá 13 đến khoá 16 lần 1, học kỳ I, năm học 2023-2024

THÔNG BÁO: Thi kết thúc học phần cho sinh viên trình độ Đại học chính quy khoá 13 đến khoá 16 lần 1, học kỳ I, năm học 2023-2024

Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2023-2024;

Căn cứ Thông báo số 219/TB-ĐN ngày 08/08/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam về việc ban hành Thời khoá biểu cho sinh viên trình độ đại học chính quy các khoá 13, 14, 15, 16;

Căn cứ vào tình hình thực tế;

Căn cứ vào đề xuất của Trưởng phòng Quản lý Đào tạo và Trưởng các Khoa;

Ban Giám hiệu thông báo về việc Tổ chức thi kết thúc học phần lần 1, học kỳ I, năm học 2023- 2024 cho sinh viên trình độ đại học chính quy khoá 13, 14, 15, 16 như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên trình độ đại học chính quy thuộc các ngành đào tạo từ kháo 13 đến khoá 16.
  2. Thời gian thi: từ ngày 21/11/2023 đến ngày 13/01/2024
  3. Lịch thi chi tiết: TB 339 Tổ chức thi kết thúc học phần cho sinh viên trình độ đại học chính quy khóa 13 đến khóa 16 lần thứ 1, học kỳ I năm học 2023-2024

Sinh viên xem danh sách thi trên Website: http://www.dainam.edu.vn/danh-muc/lich-thi hoặc cổng thông tin sinh viên trước ngày thi 03 ngày, thực hiện làm bài thi theo quy định của Nhà trường.

 

Có thể bạn quan tâm

Gặp gỡ cô nàng “mọt sách” khoa Tài chính – Ngân hàng DNU với nét đẹp chuẩn nàng thơ

Đỗ Quỳnh Nga (2003) – Lớp phó học tập lớp TCNH 15.02 được bạn bè …