Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Giới thiệu công bố của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề “The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries”

Giới thiệu công bố của thầy Nguyễn Hoàng Nam với chủ đề “The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries”

The Role of Institution on FDI and Environmental Pollution – Nexus: Evidence from Developing Countries

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá vai trò của các thể chế trong mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và ô nhiễm môi trường ở 86 quốc gia đang phát triển trong giai đoạn 2008–2018. Nghiên cứu này thu thập dữ liệu chính từ các Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI). Các chỉ số về thể chế được thu thập từ các Chỉ số Quản trị Toàn cầu (WGI). Để thực hiện các mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả đã tiến hành phân tích định lượng thông qua phương pháp tổng quát hóa hệ thống về thời điểm (S-GMM). Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng FDI tác động tích cực đến ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, hiệu quả của chính phủ, ổn định chính trị và bất bạo động, các quy định về chất lượng, pháp quyền, tiếng nói và trách nhiệm giải trình đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa FDI và ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng các quốc gia này cần phải xem xét rất cẩn thận việc chào đón dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Nói cách khác, các chính phủ sở tại nên xây dựng ‘phễu lọc’ để thu hút FDI cho phát triển lâu dài. Hơn nữa, họ cũng phải quản lý chặt chẽ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong nước nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường. Để có một môi trường quản trị ổn định, mỗi quốc gia phải tuân thủ nghiêm ngặt các thỏa thuận quốc tế về môi trường, người dân và doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định về môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế và bền vững môi trường.

Natural gas drives record CO2 emissions in 2019

Chi tiết tại file đính kèm