Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Nghiên cứu về FDI, đô thị hoá tới và phát thải CO2 ở Việt Nam của thầy Nguyễn Văn Duy: “Impact of foreign direct investment and urbanisation on CO2 emissions in Vietnam”

Nghiên cứu về FDI, đô thị hoá tới và phát thải CO2 ở Việt Nam của thầy Nguyễn Văn Duy: “Impact of foreign direct investment and urbanisation on CO2 emissions in Vietnam”

Nghiên cứu này được nhóm tác giả của thầy Nguyễn Văn Duy thực hiện nhằm đánh giá tác động của FDI, đô thị hoá tới phát thải CO2.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí International Journal of Business and Globalisation (Q3, scopus, NXB Inderscience)

Tóm tắt

Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu do phát thải CO2. Đô thị hóa và đầu tư trực tiếp nước ngoài được cho là những nguyên nhân chính. Nghiên cứu này xem xét tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài và đô thị hóa đến phát thải CO2 ở Việt Nam bằng cách áp dụng mô hình độ trễ phân phối tự hồi quy (ARDL), thử nghiệm độ tin cậy và mô hình hiệu chỉnh. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng Thế giới từ năm 1985 đến năm 2016. Mối quan hệ nhân quả giữa các biến cho thấy tác động trong ngắn hạn và dài hạn là khác nhau. Chúng tôi thấy rằng mối quan hệ giữa đô thị hóa và phát thải CO2 đã thay đổi từ hình chữ U trong ngắn hạn thành hình chữ U ngược trong dài hạn. Chúng tôi nhận thấy rằng đầu tư trực tiếp nước ngoài có liên quan tích cực đến phát thải CO2 trong ngắn hạn trong khi về lâu dài thì không có tác động như vậy. Các kết luận và hàm ý chính sách đối với Việt Nam cũng được đưa ra tương ứng.

Lego đưa Đan Mạch vươn lên top 10 quốc gia, vùng lãnh thổ có vốn FDI lớn  nhất tại Việt Nam

Chi tiết xem tại đây

https://www.inderscienceonline.com/doi/pdf/10.1504/IJBG.2021.113276