Trang chủ / Đào tạo & NCKH / Nghiên cứu khoa học / Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy về quá tự tin của CEO và chính sách chi trả cổ tức “Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises”

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy về quá tự tin của CEO và chính sách chi trả cổ tức “Managerial overconfidence and dividend policy in Vietnamese enterprises”

Nghiên cứu của thầy Nguyễn Văn Duy đánh giá tác động của sự quá tự tin của CEO tới chính sách chi trả cổ tức trong các doanh nghiệp. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cogent Economics & Finance  (Q2, ESCI, NXB Taylor&Francis)

Tóm tắt

Chính sách cổ tức trong doanh nghiệp không chỉ phụ thuộc vào chiến lược của công ty mà còn phụ thuộc vào đặc điểm của các nhà quản lý. Đặc biệt, yếu tố quá tự tin của CEO góp phần vào quá trình đưa ra quyết định chia cổ tức. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện để xác định ảnh hưởng của việc CEO quá tự tin đối với chính sách cổ tức. Nghiên cứu thực hiện đánh giá dựa trên 576 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam từ năm 2014 đến năm 2018. Mô hình dữ liệu bảng với GLS được sử dụng trong phân tích hồi quy dữ liệu bảng. Kết quả phân tích cho thấy sự tự tin thái quá của CEO có tác động tích cực đến chính sách chi trả cổ tức. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy mức độ ảnh hưởng của việc quá tin tưởng vào việc chia cổ tức của CEO là như nhau giữa các doanh nghiệp nhà nước và ngoài quốc doanh, cũng như giữa các công ty niêm yết trên các sàn giao dịch khác nhau (HNX và HOSE).  Từ kết quả nghiên cứu, tác giả cũng đưa ra một số kết luận và khuyến nghị đối với các nhà quản lý và nhà đầu tư.

Overconfident Idiots: Why Incompetence Breeds Certainty

Chi tiết xem tại đây