Trang chủ / Dịch vụ người học / Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm học 2022-2023

Thời khóa biểu học kỳ 2, năm 2022-2023 Sinh viên khóa 13, 14, 15 bắt đầu học từ ngày 03/01/2023 đến ngày 27/5/2023 Sinh viên khóa 16 bắt đầu học từ ngày 06/02/2023 đến ngày 03/6/2023 Khóa 13 Khóa 14 Khóa 15 Khóa 16

Xem thêm